Sunday, May 24, 2009

Tugasan 2: Ulasan Analisis Artikel Jurnal

Artikel Jurnal

 1. Action Research for Quality Development in Rural Education in Scotland oleh Judith W. George
 2. How Action Research Can Complement Formal Language Teacher Education oleh Anita Y. K. Poon
 3. Transformation of Teacher Attitude and Approach to Math Instruction through Collaborative Action Research oleh Patricia J. Bonner
A. Perbandingan
 1. Kesemua artikel jurnal di atas menekankan kepada pembangunan keprofessionalisme pendidik. Namun begitu, perbezaannya dari segi lokasi (tempat) dan bidang masing-masing.
 2. Artikel yang pertama berlokasikan di Scotland, artikel yang ke-2 berlokasikan di Hong Kong manakala lokasi untuk artikel yang ketiga ialah di Amerika Syarikat. Walaupun berlainan lokasi, pada pendapat saya, artikel ini boleh dijadikan rujukan untuk meningkatkan tahap keprofesionalisme pendidik di Malaysia.
 3. Artikel pertama menekankan pembangunan kualiti pendidik secara umum manakala kedua-dua artikel lagi memfokuskan kepada bidang atau mata pelajaran tertentu. Artikel ke-2 memfokuskan kepada bidang Bahasa Inggeris manakala artikel ke-3 memfokuskan kepada pembangunan strategi P & P dalam Matematik. Pada pendapat saya, walaupun artikel ke-2 dan ke-3 berlainan bidang namun ia saling berkaitan kerana P & P bidang Matematik adalah dalam bahasa Inggeris (terutama di Malaysia).
 4. Ketiga-tiga artikel didapati menggunakan teknik temubual dalam pengumpulan data.
 5. Kajian tindakan dalam ketiga-tiga artikel ini dijalankan oleh guru/tutor institusi pendidikan bukannya penulis artikel ini. Penulis artikel ini lebih bertindak sebagai pengkaji keberkesanan/penilai.

B. Penganalisisan Artikel Jurnal

1. Artikel jurnal 1

 • I) Masalah, sampel dan setting kajian.
 1. Kajian tindakan yang dibuat dalam artikel ini memfokuskan kepada tutor-tutor yang mengajar di kawasan kampung dan pedalaman Scotland di mana mereka perlu membuat perubahan dalam P&P mereka untuk memajukan pelajar-pelajar di kawasan tersebut. Masalah utama tutor-tutor ini ialah mereka berasa 'terasing' dengan orang lain kerana mereka ditempatkan di kawasan pedalaman. Oleh itu, mereka tidak dapat mempamerkan hasil kerja yang memuaskan. Lantaran itu, pencapaian para pelajar di kawasan pedalaman kurang menyerlah.
 2. Kajian ini memfokuskan kepada tiga domain iaitu kurikulum, staf dan arahan. Domain-domain ini bergabung bagi membentuk satu misi pembangunan dan kemajuan pendidikan di kawasan pedalaman.
 • III) Prosedur
 1. Para peserta kajian membina "toolkit of simple evaluation" yang boleh digunakan oleh tutor-tutor yang melibatkan penggunaan peta minda, dynamic list yang telah direka bentuk untuk digunakan semasa tutorial/bengkel serta adaptasi daripada Kagan's Interpersonal Process Recall technique (Kagan, 1975).
 2. Penggunaan pelbagai media (konferen menggunakan komputer, papan putih berelektronik dan faks-telefon tuisyen)
 3. Tiga teknik/strategi ini difokuskan dalam kajian tindakan sebagai langkah untuk menambahbaik P&P di kawasan luar bandar - Correspondence Tuition, Telephone Tuition dan Transferable Skills Development in Science.
 • IV) Pengumpulan Data
 1. Borang soal selidik
 2. Temubual dengan para pelajar
 3. Refleksi tutor-tutor setelah menjalankan kajian tindakan

2. Artikel Jurnal 2

 • I) Masalah, sampel dan setting kajian
 1. Masalah yang berlaku dalam artikel ini ialah berkisar tentang masalah kekurangan guru-guru Bahasa Inggeris yang benar-benar berkelayakan di Hong Kong (English major). Tahap penguasaan guru-guru yang ada (yang dikehendaki mengajar Bahasa Inggeris walaupun bukan bidangnya) masih kurang memuaskan. Di Hong Kong, individu yang mempunyai degree diserapkan ke dalam bidang pendidikan untuk menjadi guru sekolah rendah dan menengah walaupun tidak mendapat latihan perguruan yang mempunyai spesifik subjek. Lantaran itu, standard Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Hong Kong telah menurun. Selain itu, faktor penurunan standard ini adalah disebabkan oleh pendidikan wajib selama 9 tahun (compulsory), bilangan pelajar terlalu ramai dalam kelas dan ketidaksesuaian cara P&P dalam kelas Bahasa Inggeris.
 2. Sampel dalam kajian ini ialah tiga orang guru Bahasa Inggeris yang bukan opsyen dalam bidang tersebut. Kajian ini ingin melihat bagaimana ketiga-tiga guru ini (sekolah rendah) berubah menjadi professional (secara beransur-ansur) serta dapat mengubahsuai metodologi yang digunakan dalam P&P subjek Bahasa Inggeris melalui kajian tindakan.
 3. Soalan kajian dalam artikel ini: How can we support the professional development of English teachers with no subject-specific training apart from the formal channel of pursuing a Diploma/Postgraduate Diploma in Education?
 • II) Prosedur

Intervensi dilakukan dengan menggantikan kelas Bahasa Inggeris secara tradisional (P&P satu hala dan berpandukan buku teks) dengan cara baru iaitu cara 'integratif-narratif'. Cara ini menggunakan cerita kanak-kanak sebagai bahan bantu mengajar (cara ini sangat menarik dan dapat memotivasikan pelajar). Pelbagai kemahiran boleh diintegrasikan dalam P&P seperti kemahiran mendengar, membaca dan menulis bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris pelajar. Pita audio dan CD/VCD turut disertakan sekali dengan panduan menggunakannya.

 • III) Pengumpulan data
 1. Pra-temubual dengan guru - latar belakang guru, pengalaman mengajar Bahasa Inggeris, cara yang digunakan dalam P&P
 2. Post-temubual dengan guru - Pengalaman guru setelah mencuba cara 'integratif-narratif' dalam P&P
 3. Pra-temubual dengan 3 orang pelajar (pencapaian rendah, sederhana dan cemerlang)
 4. Post-temubual dengan 3 orang pelajar (pencapaian rendah, sederhana dan cemerlang)
 5. Pemerhatian semasa guru sedang mengajar
 6. Perbincangan bersama guru (Pra- dan post-lesson) - bagaimana cara 'integratif-narratif' ini dilaksanakan dalam kelas dan bagaimana untuk meningkatkan penggunaannya
 7. Jurnal guru - Refleksi guru terhadap implementasi cara 'integratif-narratif' dalam P&P dan tindak balas daripada pelajar.
 • IV) Penganalisisan Data
 1. Teknik/strategi analitikal (membanding bezakan, aggregasi dan analisis isi kandungan)
 2. Triangulasi digunakan untuk memeriksa dan memastikan data tersebut mempunyai kredibiliti, kebolehgantungan (dependability) dan kebolehpastian (confirmability).

3. Artikel Jurnal 3

 • I) Masalah kajian, sampel dan setting

Masalah yang berlaku di sini ialah kurangnya penguasaan Matematik dalam kalangan pelajar di US. Oleh itu kajian tindakan ini dijalankan secara kolaboratif bagi menambahbaik P&P dua orang guru yang mengajar Matematik di Gred 5 di sekolah pinggir bandar di Los Angeles. Salah seorang guru menyatakan bahawa beliau kurang keyakinan terhadap pengetahuan beliau dalam Matematik.

 • III) Prosedur

Pengkaji telah membuat 15 kali perjumpaan dengan guru-guru tersebut. Antara perkara yang dibincangkan ialah:

 1. Perbincangan tentang masalah penguasaan Matematik
 2. Analisis keputusan ujian Matematik - pencapaian rendah membuktikan kurangnya penguasaan pelajar dalam Matematik
 3. Tinjauan literatur / artikel berkaitan dengan pedagogi - pengkaji menyuruh kedua guru membaca dan menganalisis beberapa artikel tentang pedagogi dan pelbagai pendekatan dalam P&P subjek Matematik.
 4. Tinjauan beberapa strategi P&P untuk Matematik dalam artikel Educating Everybody's Children
 5. Tinjauan artikel mengenai kajian tindakan
 6. Pengumpulan data dan refleksi
 7. Rekod komen dan tindak balas daripada pelajar
 • IV) Pengumpulan data
 1. Temubual dengan guru (dalam bulan Jun) - soalan berkaitan persepsi mereka tentang kajian tindakan dan cara pembelajaran mereka
 2. Temubual dengan pelajar
 3. Jurnal dan refleksi guru
 4. Jurnal pelajar
 5. Rekod perjumpaan 15 kali dengan guru-guru
 6. Nota lapangan pengkaji - pemantauan kelas semasa P&P
 7. Kajian kes yang ditulis oleh guru-guru tersebut semasa simposium peringkat negeri
 8. School district proficiency assessment test - Mathematics Application Performance Assessment (MAPA)
 9. Temubual dengan guru-guru tersebut pada tahun berikutnya (untuk melihat kelancaran perlaksanaan kajian)

C. Penilaian

Pada pendapat saya, kajian tindakan yang dijalankan dalam artikel-artikel di atas perlu diikuti (follow-up) oleh pengkaji agar guru-guru tersebut melaksanakan strategi P&P yang telah disyorkan oleh pengkaji. Hanya kajian tindakan dalam artikel ke-3, pengkaji tersebut mengumpul data pada tahun berikutnya untuk melihat keberkesanan strategi yang digunakan (pengkaji sebagai penilai). Menurut Jean McNiff dalam bukunya iaitu All You Need to Know About Action Research, kesahan kajian juga boleh dibuat oleh individu lain agar kajian tersebut benar-benar sah. Ketiga-tiga artikel didapati kajian tindakan yang dijalankan telah dinilai dan dipantau oleh individu lain (penulis artikel tersebut) bukannya sampel (guru yang menjalankan kajian tindakan).

D. Perumusan

Ketiga-tiga artikel di atas boleh dijadikan rujukan untuk menambahbaik P&P dalam kelas terutamanya terhadap penguasaan Matematik dan Bahasa Inggeris. Ketiga-tiga artikel ini juga dapat membuktikan terdapat peningkatan prestasi dan pencapaian pelajar dalam subjek yang dikaji setelah melakukan kajian tindakan. Pelbagai strategi di atas boleh diaplikasikan di Malaysia.

E. Pensintesisan

Daripada ketiga-tiga artikel di atas, empat perkara berikut adalah idea-idea yang perlu dititikberatkan (boleh diaplikasikan dalam P&P dalam kelas) :

 1. Penggunaan ICT dalam P&P (komputer, pita audio, CD/VCD)
 2. Pembangunan modul-modul pembelajaran yang terkini dan sesuai dengan konteks budaya masyarakat setempat
 3. Strategi P&P yang menggunakan teknik penceritaan/situasi
 4. Menerapkan dan menggabungkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar, membaca dan melihat dalam P&P

Dengan menggabungkan idea-idea di atas, minat dan pencapaian pelajar dalam subjek Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris (terutamanya) boleh dipertingkatkan.

No comments:

Post a Comment