Monday, May 11, 2009

Pengurusan Perubahan Dalam Pendidikan

A. Konsep Perubahan dalam Pendidikan
 • Perubahan dalam pendidikan memang tidak dapat dielakkan, sama ada kita yang mengubahnya atau faktor persekitaran yang membawa kepada perubahan.
 • Pendidikan adalah dinamik bukannya statik (sentiasa ada perubahan dalam pendidikan). Warga pendidikan juga dinamik, dan perlu faham adanya perubahan dalam pendidikan. Oleh itu, warga pendidikan perlu bersedia dengan pelbagai perubahan dalam pendidikan.
 • Perubahan yang menjurus ke arah ketidakpastian mesti dielakkan kerana boleh meruntuhkan masa depan generasi muda.

B. Jenis Perubahan

 • Perubahan ke arah peningkatan

Perubahan ini memberi kesan kepada komponen-komponen tertentu dalam organisasi seperti berlakunya perubahan dalam struktur organisasi, memperkenalkan teknologi baru serta mengadakan program pembangunan staf untuk tingkatkan komitmen dan produktiviti staf.

 • Perubahan strategik organisasi

Melibatkan keseluruhan organisasi seperti mendefinisikan semula peranan organisasi, perubahan nilai teras organisasi, pembentukan semula misi, perubahan struktur dan strategi organisasi serta mendefinisi semula staf dari segi tugas, peranan, tanggungjawab dan sistem ganjaran.

 • Perubahan reaktif

Perubahan ini berlaku akibat tindak balas langsung daripada pelanggan dan pihak berkepentingan (stakeholders) . Kepekaan pelanggan dan stakeholders terhadap isu-isu persekitaran dan etika memerlukan organisasi melakukan perubahan. Perubahan dari segi prosedur dan cara layanan pelanggan hendaklah dilakukan.

 • Perubahan akibat daripada jangkaan

Perubahan dilakukan bukan disebabkan oleh desakan pelanggan tetapi kerana terdapatnya kesedaran dalam kalangan pengurusan yang perlu diadakan perubahan bagi memastikan organisasi memperoleh kebaikan kompetitif. Antara sebab perubahan ini dilakukan adalah:
- Persiapan menghadapi pesaing baru yang akan muncul.
- Persiapan terhadap kemungkinan berlakunya perubahan ke atas kehendak pelanggan.
- Penciptaan baru teknologi yang memerlukan organisasi berubah.
- Persiapan bagi menghadapi perubahan polisi kerajaan.
- Perubahan dalam trend tenaga kerja.

C. Perubahan adalah Kompleks

Lazimnya, perubahan dikaitkan dengan evolusi dan revolusi.

Evolusi: Perubahan dalam tempoh yang panjang dan menghasilkan kesan yang sedikit. Perubahan ini ketara dalam status quo.

Revolusi: Perubahan yang pantas dan memberi kesan yang membinasakan.

Complexity atau kerumitan perubahan merupakan fokus bagi mendapatkan maklumat tentang perubahan dan tindakan yang perlu diambil untuk melaksanakan perubahan.

D. Perubahan itu Multidimensi

Sebarang keputusan yang diambil untuk membuat perubahan melibatkan beberapa pertimbangan. Terdapat 6 dimensi yang berkaitan dengan perubahan yang perlu difahami:

 1. Tujuan perubahan
 2. Unit perubahan
 3. Sifat perubahan
 4. Magnitud perubahan
 5. Skop perubahan
 6. Jangka masa perubahan

E. Model-model Perubahan

Model Penggabungan Roger

Proses inovasi bermula apabila masalah atau keperluan telah dikenalpasti. Masalah atau keperluan ini mungkin berdasarkan penyelidikan keadaan semasa, kerja makmal, atau jangkaan pembangunan akan datang. Apabila masalah atau keperluan tersebut telah dikenal pasti, penyelidik akan menyiasat permasalahan itu dan bagaimana ia akan diselesaikan. Fasa ini melibatkan eksperimen dan ciptaan yang banyak, dan seterusnya menghasilkan inovasi. Rogers (1995) mengakui bahawa inovasi tidak semestinya terhasil daripada penyelidikan. Inovasi mungkin terhasil daripada amalan praktikal di mana seseortang itu akan mencari jawapan kepada permasalahan yang timbul. Perkara ini dikatakan sebagai knowing-in-action iaitu inovasi yang dihasilkan melalui pengamalan menjadi penting di dalam perubahan pendidikan.

Model Kanter

Kanter (1998) menegaskan bahawa struktur & inovasi boleh difahami dengan lebih baik jika proses inovasi dibahagikan kepada 4 tugas utama iaitu penjanaan idea, membina idea, merealisasi idea dan pemindahan idea.

Model Rand

Menurut Berman dan McLaughlin (1978), model ini berasaskan kajian yang dijalankan oleh Rand Corporation pada 1973 hingga 1978 dengan sokongan Pejabat Pendidikan Amerika Syarikat mengenai perubahan pendidikan. Tujuan utama kajian adalah untuk menentukan faktor yang menyebabkan atau menghalang perubahan pendidikan. Proses perubahan di sekolah melibatkan 3 langkah iaitu :

 1. Daya usaha ( Initiation )
 2. Implementasi
 3. Penggabungan

Model Acot

Model ini berdasarkan Projek Apple Classroom of Tomorrow ( ACOT) iaitu mengenai kajian pengenalan komputer di dalam bilik darjah. Pengkaji membuat kesimpulan bahawa kehendak perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran telah berkembang secara beransur-ansur. Model ini mempunyai 5 langkah perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu:

 1. Kemasukan ( Entry )
 2. Memilih ( Adoption)
 3. Menyesuaikan ( Adaptation )
 4. Penggunaan ( Appropriation )
 5. Mereka cipta ( Invention )

No comments:

Post a Comment