Monday, May 11, 2009

Jenis Model Kajian dan Terminologi dalam Kajian Literatur

Jenis model kajian dan ciri-cirinya....

Kajian Eksperimental

 • Untuk membuat perbandingan di bawah situasi terkawal
 • Kumpulan eksperimental dalam kawalan
 • Situasi dirupakan sebagai makmal
 • Untuk mengenalpasti sebab dan akibat
 • Tidak menguji nilai atau kegunaannya

Kajian Pengujian dan Penilaian / Keberkesanan

 • Untuk mengukur pencapaian, prestasi, potensi dan kebolehan individu
 • Instrumen dirancang unntuk mendapat skor-skor yang boleh diukur
 • Membolehkan perbandingan individu dan kumpulan
 • Fokus kepada kognitif, afektif dan psikomotor
 • Dilakukan oleh orang lain terhadap orang yang hendak dikajinya

Kajian Soal Selidik (Survey)

 • Untuk meninjau sesuatu idea, pandangan atau gambaran isu dan situasi secara mendalam melalui soalan-soalan selidik (questionaires)
 • Pengumpulan data untuk membuat generalisasi seperti status sosioekonomi pelajar
 • Boleh dijadikan untuk mengumpul data/input/keperluan awal untuk kajian tindakan
 • Menjanakan data statistik yang boleh dimanipulasi

Kajian Kes

 • Merupakan kajian pemeriksaan secara mendalam sesuatu situasi, subjek, bahagian dokumen, atau peristiwa khusus
 • Bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan keunikan seseorang individu dan situasi melalui keterangan yang dapat diperoleh
 • Data mendalam dan perincian daripada pelbagai sumber
 • Fokus kepada kajian yang unik

Kajian Etnografi

 • Kajian kualitatif yang mana penyelidik sendiri melibatkan diri dalam sesuatu budaya yang khusus untuk memperoleh kefahaman yang lebih baik
 • Memberi keterangan, kefahaman dan penghuraian sesuatu situasi yang spesifik
 • Penggunaan masa yang lama untuk memproses data
 • Fokus kepada persepsi dan pandangan peserta

Kajian Tindakan

 • Kajian kualitatif yang mengutamakan usaha seorang untuk menambahbaikkan sesuatu situasi, isu, atau menyelesaikan masalah yang spesifik
 • Merancang, melaksana, meninjau semula dan menilai sesuatu intervensi dengan tujuan menambahbaikkan amalan atau menyelesaikan masalah tempatan
 • Penyelidik itu sendiri ialah peserta kajian
 • Refleksi ke atas amalan
 • Menggalakkan kajian kolaboratif

Sumber: Mok, S. S. (2008) Literatur dan Kaedah Penyelidikan. Ipoh: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. (pp. 29-31)

Terminologi...

Membandingkan dan membezakan

 • Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur.

Menganalisis

 • Mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian yang lebih kecil
 • Kemahiran yang kompleks dengan menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir
 • Kemahiran ini digunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian dan mengenali prinsip yang terlibat.

Menilai

 • Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti atau dalil yang sah
 • Kemahiran ini untuk memilih sesuatu dan menerima atau menolak sesuatu idea

Membuat kesimpulan

 • Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian berdasarkan hipotesis
 • Mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan
 • Kemahiran ini untuk membuat keputusan sama ada menerima atau menolak hipotesis, menerangkan sesuatu secara ringkas tetapi padat dan merangkumi semua point, serta meramal dan menyokong sesuatu teori yang sedia ada

Mensintesis

 • Menggabungkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan sesuatu gambaran yang baru dan menyeluruh.

No comments:

Post a Comment