Sunday, July 12, 2009

PENGUMPULAN DATA

Persoalan
 • Adakah data yang kita kumpul dapat menjawab persoalan kajian?
 • Bagaimanakah kita hendak memastikan maklumat yg kita peroleh itu benar-benar memenuhi persoalan kajian?
Instrumen pengumpulan data
 • pemerhatian (dirakam dgn kamera video)
 • nota lapangan (guru dan pelajar)
 • hasil kerja pelajar
 • refleksi (guru dan pelajar)
 • temubual (dirakam dgn alat perakam audio / kamera video)
 • ujian
 • tinjauan soal selidik (untuk mengumpul data awal atau baseline data)
 • jurnal pelajar
 • komen penyelia (pensyarah atau Penolong Kanan sekolah)
Instrumen pengumpulan data untuk meningkatkan minat pelajar terhadap sesuatu topik atau subjek
 • pemerhatian (semasa sesi P&P)
 • temubual (sebelum dan selepas kaedah P&P dilaksanakan)
 • refleksi (sesi P&P yg lepas dan setelah selesai mengajar)
 • soal selidik (utk dapatkan baseline data, boleh juga dibuat selepas kaedah P&P dilakukan)
Instrumen pengumpulan data untuk meningkatkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik atau subjek
 • ujian/kuiz
 • refleksi
 • hasil kerja pelajar
 • temubual
 • pemerhatian

PENGANALISISAN DATA

Langkah menganalisis data kualitatif

Langkah 1
 • tengok secara lalu maklumbalas
 • ambil nota atas tema yang muncul, isu atau faktor yg didengar
 • cari item yg berulang dan penting
Langkah 2
 • pilih 3 atau 4 tema yg muncul dan bina matriks
 • bina carta bukti berkaitan dgn tema utama
 • tempatkan tema kategori di atas dan senaraikan pelajar di tepinya
 • gunakan warna utk setiap kategori
Langkah 3
 • bincang tinjauan
 • highlight kata kunci yg berkaitan dengan tema
 • rekodkan dapatan
Langkah 4
 • rekod pemerhatian pola yg muncul - pola konsep dan pola sikap
 • pola sikap: terdapat pelajar yg bercakap banyak semasa P&P
 • sokong dapatan dgn kajian lepas/jurnal
Langkah 5
 • buat kesimpulan
Langkah 6
 • rancang tindakan seterusnya
 1. maklumat yg masih diperlukan
 2. tinjauan/temubual/penilaian semula
 3. semak semua persoalan kajian - adakah maklumat yg diperoleh menjawab kpd persoalan
 4. bina modul/aktiviti

Sunday, May 24, 2009

Tugasan 2: Ulasan Analisis Artikel Jurnal

Artikel Jurnal

 1. Action Research for Quality Development in Rural Education in Scotland oleh Judith W. George
 2. How Action Research Can Complement Formal Language Teacher Education oleh Anita Y. K. Poon
 3. Transformation of Teacher Attitude and Approach to Math Instruction through Collaborative Action Research oleh Patricia J. Bonner
A. Perbandingan
 1. Kesemua artikel jurnal di atas menekankan kepada pembangunan keprofessionalisme pendidik. Namun begitu, perbezaannya dari segi lokasi (tempat) dan bidang masing-masing.
 2. Artikel yang pertama berlokasikan di Scotland, artikel yang ke-2 berlokasikan di Hong Kong manakala lokasi untuk artikel yang ketiga ialah di Amerika Syarikat. Walaupun berlainan lokasi, pada pendapat saya, artikel ini boleh dijadikan rujukan untuk meningkatkan tahap keprofesionalisme pendidik di Malaysia.
 3. Artikel pertama menekankan pembangunan kualiti pendidik secara umum manakala kedua-dua artikel lagi memfokuskan kepada bidang atau mata pelajaran tertentu. Artikel ke-2 memfokuskan kepada bidang Bahasa Inggeris manakala artikel ke-3 memfokuskan kepada pembangunan strategi P & P dalam Matematik. Pada pendapat saya, walaupun artikel ke-2 dan ke-3 berlainan bidang namun ia saling berkaitan kerana P & P bidang Matematik adalah dalam bahasa Inggeris (terutama di Malaysia).
 4. Ketiga-tiga artikel didapati menggunakan teknik temubual dalam pengumpulan data.
 5. Kajian tindakan dalam ketiga-tiga artikel ini dijalankan oleh guru/tutor institusi pendidikan bukannya penulis artikel ini. Penulis artikel ini lebih bertindak sebagai pengkaji keberkesanan/penilai.

B. Penganalisisan Artikel Jurnal

1. Artikel jurnal 1

 • I) Masalah, sampel dan setting kajian.
 1. Kajian tindakan yang dibuat dalam artikel ini memfokuskan kepada tutor-tutor yang mengajar di kawasan kampung dan pedalaman Scotland di mana mereka perlu membuat perubahan dalam P&P mereka untuk memajukan pelajar-pelajar di kawasan tersebut. Masalah utama tutor-tutor ini ialah mereka berasa 'terasing' dengan orang lain kerana mereka ditempatkan di kawasan pedalaman. Oleh itu, mereka tidak dapat mempamerkan hasil kerja yang memuaskan. Lantaran itu, pencapaian para pelajar di kawasan pedalaman kurang menyerlah.
 2. Kajian ini memfokuskan kepada tiga domain iaitu kurikulum, staf dan arahan. Domain-domain ini bergabung bagi membentuk satu misi pembangunan dan kemajuan pendidikan di kawasan pedalaman.
 • III) Prosedur
 1. Para peserta kajian membina "toolkit of simple evaluation" yang boleh digunakan oleh tutor-tutor yang melibatkan penggunaan peta minda, dynamic list yang telah direka bentuk untuk digunakan semasa tutorial/bengkel serta adaptasi daripada Kagan's Interpersonal Process Recall technique (Kagan, 1975).
 2. Penggunaan pelbagai media (konferen menggunakan komputer, papan putih berelektronik dan faks-telefon tuisyen)
 3. Tiga teknik/strategi ini difokuskan dalam kajian tindakan sebagai langkah untuk menambahbaik P&P di kawasan luar bandar - Correspondence Tuition, Telephone Tuition dan Transferable Skills Development in Science.
 • IV) Pengumpulan Data
 1. Borang soal selidik
 2. Temubual dengan para pelajar
 3. Refleksi tutor-tutor setelah menjalankan kajian tindakan

2. Artikel Jurnal 2

 • I) Masalah, sampel dan setting kajian
 1. Masalah yang berlaku dalam artikel ini ialah berkisar tentang masalah kekurangan guru-guru Bahasa Inggeris yang benar-benar berkelayakan di Hong Kong (English major). Tahap penguasaan guru-guru yang ada (yang dikehendaki mengajar Bahasa Inggeris walaupun bukan bidangnya) masih kurang memuaskan. Di Hong Kong, individu yang mempunyai degree diserapkan ke dalam bidang pendidikan untuk menjadi guru sekolah rendah dan menengah walaupun tidak mendapat latihan perguruan yang mempunyai spesifik subjek. Lantaran itu, standard Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Hong Kong telah menurun. Selain itu, faktor penurunan standard ini adalah disebabkan oleh pendidikan wajib selama 9 tahun (compulsory), bilangan pelajar terlalu ramai dalam kelas dan ketidaksesuaian cara P&P dalam kelas Bahasa Inggeris.
 2. Sampel dalam kajian ini ialah tiga orang guru Bahasa Inggeris yang bukan opsyen dalam bidang tersebut. Kajian ini ingin melihat bagaimana ketiga-tiga guru ini (sekolah rendah) berubah menjadi professional (secara beransur-ansur) serta dapat mengubahsuai metodologi yang digunakan dalam P&P subjek Bahasa Inggeris melalui kajian tindakan.
 3. Soalan kajian dalam artikel ini: How can we support the professional development of English teachers with no subject-specific training apart from the formal channel of pursuing a Diploma/Postgraduate Diploma in Education?
 • II) Prosedur

Intervensi dilakukan dengan menggantikan kelas Bahasa Inggeris secara tradisional (P&P satu hala dan berpandukan buku teks) dengan cara baru iaitu cara 'integratif-narratif'. Cara ini menggunakan cerita kanak-kanak sebagai bahan bantu mengajar (cara ini sangat menarik dan dapat memotivasikan pelajar). Pelbagai kemahiran boleh diintegrasikan dalam P&P seperti kemahiran mendengar, membaca dan menulis bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris pelajar. Pita audio dan CD/VCD turut disertakan sekali dengan panduan menggunakannya.

 • III) Pengumpulan data
 1. Pra-temubual dengan guru - latar belakang guru, pengalaman mengajar Bahasa Inggeris, cara yang digunakan dalam P&P
 2. Post-temubual dengan guru - Pengalaman guru setelah mencuba cara 'integratif-narratif' dalam P&P
 3. Pra-temubual dengan 3 orang pelajar (pencapaian rendah, sederhana dan cemerlang)
 4. Post-temubual dengan 3 orang pelajar (pencapaian rendah, sederhana dan cemerlang)
 5. Pemerhatian semasa guru sedang mengajar
 6. Perbincangan bersama guru (Pra- dan post-lesson) - bagaimana cara 'integratif-narratif' ini dilaksanakan dalam kelas dan bagaimana untuk meningkatkan penggunaannya
 7. Jurnal guru - Refleksi guru terhadap implementasi cara 'integratif-narratif' dalam P&P dan tindak balas daripada pelajar.
 • IV) Penganalisisan Data
 1. Teknik/strategi analitikal (membanding bezakan, aggregasi dan analisis isi kandungan)
 2. Triangulasi digunakan untuk memeriksa dan memastikan data tersebut mempunyai kredibiliti, kebolehgantungan (dependability) dan kebolehpastian (confirmability).

3. Artikel Jurnal 3

 • I) Masalah kajian, sampel dan setting

Masalah yang berlaku di sini ialah kurangnya penguasaan Matematik dalam kalangan pelajar di US. Oleh itu kajian tindakan ini dijalankan secara kolaboratif bagi menambahbaik P&P dua orang guru yang mengajar Matematik di Gred 5 di sekolah pinggir bandar di Los Angeles. Salah seorang guru menyatakan bahawa beliau kurang keyakinan terhadap pengetahuan beliau dalam Matematik.

 • III) Prosedur

Pengkaji telah membuat 15 kali perjumpaan dengan guru-guru tersebut. Antara perkara yang dibincangkan ialah:

 1. Perbincangan tentang masalah penguasaan Matematik
 2. Analisis keputusan ujian Matematik - pencapaian rendah membuktikan kurangnya penguasaan pelajar dalam Matematik
 3. Tinjauan literatur / artikel berkaitan dengan pedagogi - pengkaji menyuruh kedua guru membaca dan menganalisis beberapa artikel tentang pedagogi dan pelbagai pendekatan dalam P&P subjek Matematik.
 4. Tinjauan beberapa strategi P&P untuk Matematik dalam artikel Educating Everybody's Children
 5. Tinjauan artikel mengenai kajian tindakan
 6. Pengumpulan data dan refleksi
 7. Rekod komen dan tindak balas daripada pelajar
 • IV) Pengumpulan data
 1. Temubual dengan guru (dalam bulan Jun) - soalan berkaitan persepsi mereka tentang kajian tindakan dan cara pembelajaran mereka
 2. Temubual dengan pelajar
 3. Jurnal dan refleksi guru
 4. Jurnal pelajar
 5. Rekod perjumpaan 15 kali dengan guru-guru
 6. Nota lapangan pengkaji - pemantauan kelas semasa P&P
 7. Kajian kes yang ditulis oleh guru-guru tersebut semasa simposium peringkat negeri
 8. School district proficiency assessment test - Mathematics Application Performance Assessment (MAPA)
 9. Temubual dengan guru-guru tersebut pada tahun berikutnya (untuk melihat kelancaran perlaksanaan kajian)

C. Penilaian

Pada pendapat saya, kajian tindakan yang dijalankan dalam artikel-artikel di atas perlu diikuti (follow-up) oleh pengkaji agar guru-guru tersebut melaksanakan strategi P&P yang telah disyorkan oleh pengkaji. Hanya kajian tindakan dalam artikel ke-3, pengkaji tersebut mengumpul data pada tahun berikutnya untuk melihat keberkesanan strategi yang digunakan (pengkaji sebagai penilai). Menurut Jean McNiff dalam bukunya iaitu All You Need to Know About Action Research, kesahan kajian juga boleh dibuat oleh individu lain agar kajian tersebut benar-benar sah. Ketiga-tiga artikel didapati kajian tindakan yang dijalankan telah dinilai dan dipantau oleh individu lain (penulis artikel tersebut) bukannya sampel (guru yang menjalankan kajian tindakan).

D. Perumusan

Ketiga-tiga artikel di atas boleh dijadikan rujukan untuk menambahbaik P&P dalam kelas terutamanya terhadap penguasaan Matematik dan Bahasa Inggeris. Ketiga-tiga artikel ini juga dapat membuktikan terdapat peningkatan prestasi dan pencapaian pelajar dalam subjek yang dikaji setelah melakukan kajian tindakan. Pelbagai strategi di atas boleh diaplikasikan di Malaysia.

E. Pensintesisan

Daripada ketiga-tiga artikel di atas, empat perkara berikut adalah idea-idea yang perlu dititikberatkan (boleh diaplikasikan dalam P&P dalam kelas) :

 1. Penggunaan ICT dalam P&P (komputer, pita audio, CD/VCD)
 2. Pembangunan modul-modul pembelajaran yang terkini dan sesuai dengan konteks budaya masyarakat setempat
 3. Strategi P&P yang menggunakan teknik penceritaan/situasi
 4. Menerapkan dan menggabungkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar, membaca dan melihat dalam P&P

Dengan menggabungkan idea-idea di atas, minat dan pencapaian pelajar dalam subjek Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris (terutamanya) boleh dipertingkatkan.

Tuesday, May 19, 2009

Seminar Pendidkan Serantau 2009 UKM-UNRI

Tempat: Klana Resort, Seremban, NS
Tema : Ke Arah Keunggulan Universiti Penyelidikan

Tarikh: 19-21 Mei 2009

Hari Pertama (19 Mei)...

Sesi perbentangan kertas kerja dan hasil penyelidikan pendidikan antara UKM dan UNRI berjalan dengan lancar. Di ballroom, terdapat 6 perbentangan pada waktu pagi (10.30 hingga 12.30 tegahari) dan 3 perbentangan pada waktu petang selepas majlis perasmian.Walaupun ballroom sangat sejuk (sehingga menyebabkan ada yang tertidur) namun, pelajar DPLI tetap berusaha mendengar dan mencatat isi kandungan perbentangan. Setakat ini, saya masih belum menjalankan tugas sebagai pencatat (entah bila...)
Majlis perasmian bermula pada pukul 2.15 ptg dan dilaksanakan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, YB Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin. Tahniah diucapkan kepada para pensyarah UKM atas kejayaan mereka dalam penyelidikan masing-masing sehingga mendapat pingat gangsa, perak dan emas.

Hari Kedua (20 Mei)...

LAPORAN PENCATAT SESI PEMBENTANGAN 4A4

 • TAJUK PEMBENTANGAN: Pembelajaran Kooperatif Teknik Berkirim Salam dan Soal untuk meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri Tualang
 • NAMA PEMBENTANG: Titi Solfitri, Armis, Diana Rita
 • TEMA: Kepelbagaian Kaedah dalam Penyelidikan Pendidikan
 • TARIKH/ HARI: 20/5/2009 , Rabu
 • MASA: 3.00-3.20
 • BILIK/TEMPAT: Ballroom
 • PENGERUSI: Dr. Norazah

INTISARI PEMBENTANGAN:

 • Pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal terbukti dapat meningkatkan hasil pembelajaran pelajar dalam Matematik dengan melihat peningkatan prestasi pelajar dalam ujian Matematik dan interaksi guru-pelajar dalam kelas.
 • Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) digunakan sebagai standard untuk mengukur skor pelajar dalam ujian di mana pelajar yang memperoleh skor 65 dan lebih dikatakan mencapai KKM.
 • Penyelidik ini menggunakan dua kitaran (satu kitaran mengandungi tiga kali pertemuan) dan dua kali ujian Matematik.

INTISARI PERBINCANGAN (SOAL-JAWAB)
(Soalan ini ditanya secara peribadi bukan semasa perbentangan)

 • Soalan: Boleh Ibu Titi terangkan apa itu KKM?
 • Jawapan: Kriteria Ketuntasan Minimum atau KKM adalah standard yang digunakan untuk mengukur prestasi pelajar dalam mata pelajaran tertentu. Standard ini digunakan secara menyeluruh di Indonesia dalam setiap ujian atau peperiksaan besar.

CADANGAN:

 • Handout yang digunakan untuk mencatat pemerhatian perlu mengandungi indikator yang sah (valid) dan tepat.
 • Puan Titi menggalakkan teknik ini diaplikasikan di Malaysia.

Friday, May 15, 2009

Tugasan 1: Ulasan Buku Kajian Tindakan

Tajuk buku : All You Need to Know about Action Research
Pengarang : Jean McNiff dan Jack Whitehead
Penerbit : SAGE Publications

Tahun terbitan : 2006


A. Konsep Kajian Tindakan

 • Menurut buku ini, kajian tindakan ialah satu bentuk inkuiri yang membolehkan pengkaji mengkaji dan menilai amalannya sama ada perkara yang dilakukannya itu perlu ditambahbaik atau tidak. Sekiranya perlu ditambahbaik, proses ini akan berlaku dalam satu kitaran (atau lebih) bermula dengan memerhati, mereflek, bertindak, menilai dan mengubahsuai, dan kitaran ini bergerak ke arah yang baru.
 • Proses ini berlaku secara berterusan sehingga mencapai satu peringkat yang dianggap terbaik dan mencapai kepuasan. Namun begitu, sekiranya terdapat satu isu atau persoalan yang perlu diselesaikan, kitaran ini akan berulang lagi.
 • Kajian tindakan dilakukan dengan melibatkan diri penyelidik (insider researcher) di mana penyelidik itu melihat diri sendiri sebagai sebahagian daripada situasi yang dikaji. Persoalan yang sering diutarakan ialah 'Adakah cara ini sesuai? Bagaimana untuk menambahbaik agar memenuhi matlamat seperti yang dikehendaki?' dan sebagainya.
 • Dalam blog ini, kita hanya fokus kepada kajian tindakan yang dilakukan dalam pendidikan di mana bertumpu kepada penambahbaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Kajian tindakan berlainan dengan kajian sains sosial (seperti eksperimental, kajian kes, etnografi dll) dari segi:

 1. Penggunaan 'saya' dalam kajian (melibatkan pengkaji itu sendiri)
 2. Fokuskan kepada 'bagaimana' cara untuk menambahbaik sesuatu amalan

Kajian sains sosial lebih menumpukan kepada perkaitan antara sebab dan akibat (melibatkan perbandingan dan kolerasi statistik). Penyelidik tidak melibatkan dirinya sebagai sampel dalam kajian, dan bertindak hanya sebagai penyelidik sahaja (outsider researcher).

B. Sebab-sebab Perlu Membuat Kajian Tindakan

Penyelidik memfokuskan kepada 2 elemen utama dalam kajian tindakan iaitu membina amalan dan teori yang baru. Seorang guru perlu membuat kajian tindakan bagi mengkaji dan memilih strategi yang terbaik untuk:

 • Meningkatkan kefahaman anda
 • Membina dan membentuk pembelajaran anda
 • Mempengaruhi pembelajaran orang lain

C. Reka Bentuk Kajian Tindakan

 • Model

Buku ini menggunakan model yang dipanggil Tindakan-Refleksi (action-reflection) di mana melibatkan kitaran proses seperti 'memerhati - mereflek - bertindak - menilai - mengubahsuai, kemudian kitaran ini bergerak ke satu (atau lebih) arah yang baru. Proses ini berlaku secara berterusan. Namun begitu, walaupun kita mencapai satu tahap di mana kita berasa apa yang lakukan itu satu kepuasan, tahap itu akan membentuk satu masalah/persoalan lain pula,dan seterusnya kitaran tersebut akan bermula lagi.

Dalam buku ini turut memberi contoh model Elliot (1991) sebagai model yang bagus untuk digunakan dalam literatur. Saya memberi contoh model Elliot (1991) yang diambil daripada website: www.iier.org.au/qjer/qr8/howden.html


 • Sampel

Penulis buku ini menekankan diri sendiri sebagai sampel kajian (kajian tindakan ialah mengkaji diri sendiri bukannya orang lain). Namun begitu, berdasarkan hampir kesemua contoh-contoh kajian tindakan dalam kelas yang diberikan dalam buku ini, murid-murid dalam kelas juga turut dijadikan peserta kajian (membantu diri pengkaji dalam kelas).


 • Setting Kajian

Penulis banyak memberi contoh kajian tindakan yang berkisar dalam bilik darjah.

D. Prosedur Kajian Tindakan

Sebelum melakukan kajian tindakan, penulis menekankan banyak perkara yang perlu diambil berat. Antaranya ialah:

I) Aspek-aspek praktikal

 • Mengenalpasti persoalan atau isu yang perlu diambil berat
 • Sebab-sebab persoalan itu perlu diambil berat
 • Pengalaman: Menunjukkan sebab isu itu perlu diambil berat
 • Apa yang perlu anda lakukan
 • Jenis data yang akan dikumpulkan
 • Cara anda jelaskan pengaruh dalam pembelajaran
 • Cara anda akan memastikan kesimpulan nanti adalah bersesuaian dan tepat
 • Cara anda menilai kesahan terhadap kajian itu
 • Cara anda mengubahsuai idea dan amalan setelah anda menilainya

II) Sumber

 • 1. Masa

Masa yang diperlukan untuk membuat kajian perlu ditentukan betul-betul di mana anda perlu mengumpul maklumat, membuat sedikit bacaan, berjumpa dengan orang dan menulis laporan. Namun begitu, anda perlu bersedia sekiranya masa yang diambil mungkin melebihi masa yang yang telah ditentukan. Ini kerana anda perlu berhadapan dengan pelbagai situasi atau kekangan seperti ada aktiviti sekolah yang mengambil masa kelas anda ataupun disebabkan masalah kesihatan yang memerlukan anda terpaksa tunda ke hari lain. Anda juga perlu bersedia sekiranya sesetengah projek mungkin mengambil sedikit masa peribadi anda.

 • 2. Peralatan/Bahan

Projek yang besar, memerlukan bahan dan peralatan yang banyak. Ini bermakna memerlukan kos yang banyak. Oleh itu, anda perlu merancang bajet anda dengan betul.

 • 3. Orang yang terlibat

a) Peserta kajian / sampel

Siapakah yang akan terlibat dalam kajian anda?

b) Rakan / penilai yang kritikal

Rakan ini akan memberi komen yang kritikal kepada anda.

c) Kumpulan pengesah

Kumpulan ini digalakkan dari luar bidang atau lingkungan anda yang dijemput untuk mengesahkan kajian anda.

d) Pemerhati yang berminat

Pemerhati ini sama ada pemerhati dalam atau dari luar bidang anda yang berminat dengan kajian anda serta boleh memberi kritikan ilmiah kepada anda.

III) Implementasi kajian tindakan

Dalam buku ini, persoalan-persoalan berikut perlu dicatat (sebagai workplace report) semasa menjalankan kajian tindakan.

 • Tajuk/Soalan Kajian (research question)
 • Pengenalan / Konteks saya
 • Apakah isu yang saya ambil berat?
 • Mengapa saya mengambil berat tentang isu tersebut?
 • Bagaimana saya menambahbaik situasi yang sedia ada?
 • Siapa yang terlibat dalam kajian saya? Bagaimana mereka boleh membantu saya?
 • Apa yang telah saya pelajari?
 • Kesimpulan

IV) Penulisan laporan literatur

Dalam penulisan literatur, perkara-perkara berikut perlu ada:

 1. Abstrak
 2. Pengenalan
 3. Latar belakang kajian
 4. Konteks kajian
 5. Metodologi
 6. Pengumpulan dan penganalisisan data
 7. Hasil kajian dan signifikan
 8. Implikasi
 9. Kesimpulan

E. Pengumpulan dan Penganalisisan Data

 • Instrumen Kajian dan Teknik Pengumpulan Data

Sebelum mengumpul data, pengkaji perlu mengetahui....

 1. Apakah data yang perlu dikumpul berdasarkan soalan kajiannya.
 2. Sumber yang sesuai untuk pengumpulan data. Contohnya melalui hasil kerja dan pencapaian pelajar dalam ujian.
 3. Cara memantau amalan pengkaji mengikut masa (yang sesuai)

Setelah melakukan perkara di atas, pengkaji perlulah tahu cara mengumpul data yang dikehendaki.

Berikut adalah beberapa instrumen untuk pengumpulan data bagi tujuan merekod tindakan pengkaji...

 1. Nota lapangan - mencatat tindakan yang dilakukan dalam bentuk nota biasa, peta minda atau diagram.
 2. Lembaran rekod dan jadual pemantauan
 3. Analisis Sosiometrik

Berikut adalah beberapa instrumen untuk pengumpulan data bagi tujuan merekod pembelajaran...

 1. Penulisan akaun (written account) - contoh yang diberi dalam buku ini merupakan penulisan dalam bentuk prosa atau puisi.
 2. Diari dan buku log
 3. Borang soal selidik
 4. Tinjauan dan temubual

Pada pendapat saya, pengkaji perlu rancang masa yang mencukupi untuk pengumpulan data agar data yang dikumpul itu sesuai untuk tujuan kajian (tidak kurang atau tidak berlebihan). Selain itu, pengkaji boleh mengumpul data bukan sahaja dalam kelas, tetapi boleh juga di luar waktu P&P (seperti di taman atau di kantin). Pengkaji juga boleh mencatat refleksi di mana-mana sahaja pengkaji pergi asalkan pengkaji itu membawa buku catatan bersama. Setelah mengumpul data, pengkaji boleh menyimpan data dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Pengkaji digalakkan menyimpan lebih daripada satu salinan sebagai backup.

 • Teknik Penganalisisan Data

Data kuantitatif boleh dianalisis dengan pelbagai perisian seperti MS Excel. Namun begitu, penganalisisan data kualitatif memerlukan masa yang lama dan penglibatan orang lain (bagi mengelakkan berlakunya bias kerana kajian tindakan adalah kajian tentang diri sendiri).

F. Etika Kajian Tindakan

Dalam buku ini, isu yang berkaitan dengan etika perlu dititikberatkan. Ini kerana kajian tindakan melibatkan orang (walaupun kajian tentang diri sendiri, tetapi juga terdapat penglibatan pelajar sekolah dan penilai/pengkritik luar). Kajian tindakan yang dilaksanakan secara besar-besaran dan memerlukan penglibatan pelajar, kebenaran daripada penjaga perlu diperoleh. Bukan itu sahaja, kebenaran daripada pihak sekolah dan jabatan tertentu juga perlu diperoleh sebelum membuat kajian.

G. Kebolehpercayaan dan Kesahan Kajian Tindakan

Dalam buku ini, kesahan boleh diperolehi melalui kritikan atau komen daripada orang lain seperti:

 1. Penyelia - Seorang penyelia yang boleh bertindak dengan memberi kritikan membina (secara ilmiah) bagi tujuan pembangunan profesionalisme pengkaji. Lazimnya, penyelia adalah pengetua sekolah tersebut (untuk guru tetap) ataupun pensyarah dari Fakulti Pendidikan (untuk guru pelatih).
 2. Rakan/ penilai yang kritikal - Pengkaji juga boleh mendapatkan kritikan ilmiah daripada rakan-rakan yang boleh terdiri daripada orang perseorangan atau kumpulan. Pengkaji perlu memberi penjelasan mengenai kajiannya kepada rakan-rakan dan mendapatkan kerjasama daripada mereka setiap kali perjumpaan. Rekod mengenai ringkasan/hasil perjumpaan perlu diletakkan tarikh, ditandatangani dan disimpan. Rakan-rakan tersebut juga perlu diberi salinan rekod tersebut sebagai bahan bukti dan rujukan.
 3. Kumpulan pengesah - Kumpulan pengesah boleh terdiri daripada 3 hingga 10 orang bergantung kepada saiz projek pengkaji. Semakin besar projek pengkaji, maka semakin ramai ahli kumpulan pengesah ini diperlukan. Rakan kritikal juga boleh dijemput menjadi ahli kumpulan ini. Namun, pengkaji digalakkan untuk mendapatkan bantuan pengesah di luar daripada lingkungan profesional sendiri yang boleh mengkritik secara ilmiah. Contohnya, mungkin pengkaji menjemput individu daripada jabatan/bidang yang berbeza, pemerhati luar yang berminat dengan kajian anda (NGO) atau komuniti perniagaan.

H. Penilaian Keseluruhan

 • Buku ini menerangkan maksud kajian tindakan secara umum. Selain bidang pendidikan, buku ini juga boleh digunakan untuk bidang sains sosial, pengajian perniagaan dan sebagainya.
 • Terdapat banyak contoh kajian tindakan dalam bilik darjah ditulis dalam buku ini. Buku ini memang sesuai dijadikan rujukan kepada pengkaji yang ingin membuat kajian tindakan terutamanya kepada guru.
 • Namun begitu, terdapat satu contoh model sahaja yang dipaparkan. Itupun tiada rujukan model tersebut adalah kepunyaan siapa. Lagi satu contoh model hanya diberitahu sahaja (model Elliot, 1991) tanpa dipaparkan.


Thursday, May 14, 2009

Tinjauan Literatur (Kuliah 4: rujukan tambahan)

Bagaimana literatur penyelidikan disediakan?
1. Mengenal pasti bidang kajian
2. Pemilihan topik kajian
3. Penentuan pendekatan dan metodologi kajian
4. Pengumpulan data / maklumat
5. Analisis, interpretasi dan penilaian data
6. Penggunaan data yang dinilai untuk penulisan laporan
7. Persembahan laporan

Apa yang hendak ditinjau daripada literatur penyelidikan?
Menurut Jerry Wellington (2004), beliau mencadangkan 10 kriteria iaitu:
 • Tajuk kajian: Adakah tepat, menarik, jelas serta ringkas?
 • Abstrak: Adakah dijelaskan sebab menjalankan kajian, cara menjalankannya, hasil utama, serta relevannya?
 • Tinjauan literatur: Adakah memberi tinjauan keseluruhan tentang bidang berkaitan? Adakah ia logik, serta melibatkan pemikiran kreatif dan kritis?
 • Rangka kerja teoritikal: Adakah ia boleh memberi maklumat kajian? Adakah ia memberi kefahaman teori sedia ada dan seterusnya membentuk secara induktif sesuatu teori/model yang baru?
 • Tujuan kajian: Adakah jelas, signifikan dan relevan?
 • Metodologi: Adakah huraian kaedah kajian sesuai dengan tujuan kajian? Adakah kaedah tersebut berkesan untuk mencapai matlamat/objektif kajian?
 • Pensampelan: Bagaimana sampel dipilih?
 • Penilaian: Adakah penilaian dibuat berdasarkan prinsip kritikan luaran dan dalaman?Adakah refleksi kendiri diamalkan atas isi kandungan dan metodologi?
 • Kesimpulan dan implikasi: Adakah kesimpulan saling berkait dengan tinjauan literatur? Apakah implikasi kajiannya yang boleh menggalakkan kajian masa depan?
 • Persembahan: Adakah laporannya ditulis dengan jelas, tepat, dan sistematik? Adakah isi kandungannya mudah difahami dan berguna untuk tujuan penyelidikan seterusnya?
Sumber: Buku Literatur dan Kaedah Penyelidikan oleh Mok Soon Sang

Tuesday, May 12, 2009

Tugasan Dr. Izham: 8 Sebab Orang Menentang Perubahan dan Cara Penyelesaiannya

Sebab-sebab...
 1. Perubahan yang berlaku terlalu cepat dan drastik (orang-orang terlibat belum benar-benar sedia)
 2. Perubahan yang tidak mengambil kira budaya, nilai dan norma masyarakat setempat
 3. Perubahan yang berlaku dalam skala yang besar (terlalu banyak yang perlu diubah)
 4. Ketidakpastian matlamat/tujuan sesuatu perubahan (untuk apa berubah?)
 5. Perubahan yang hanya memberi keuntungan kepada sesetengah pihak sahaja (tiada keuntungan untuk semua)
 6. Perubahan yang jelas menunjukkan impak yang negatif berbanding positif.
 7. Strategi perlaksanaan (untuk perubahan tertentu) kurang sesuai serta melibatkan kos yang terlalu tinggi
 8. Perubahan yang dirasakan kurang selamat/tergugat kedudukan istimewa seseorang

Cara penyelesaian...

 1. Masa untuk membuat perubahan perlu sesuai (bukan dalam masa yang singkat) dan perubahan perlulah beransur-ansur
 2. Aspek norma/nilai/budaya setempat perlu diambil kira sebelum membuat perubahan
 3. Jika hendak membuat perubahan berskala besar, pastikan masa yang diperlukan adalah sesuai, melibatkan ramai pihak, dan ada peruntukan kewangan yang mencukupi.
 4. Perincian tentang perubahan yang bakal dibuat perlu jelas dari segi matlamat dan objektif, strategi/langkah-langkah perlaksanaan, time frame, kumpulan sasaran, serta pihak yang terlibat dalam perlaksanaan perubahan.
 5. Beberapa penyelidikan (oleh golongan pakar) perlu dibuat sebelum melakukan perubahan
 6. Perubahan jangan hanya memberi keuntungan kepada pihak tertentu sahaja tetapi keuntungan menyeluruh (kepada semua)
 7. Sekiranya kedudukan istimewa anda dirasakan terancam atau tergugat akibat perubahan tertentu, perlu ada pelan B untuk menyelesaikannya. Contohnya, berlaku rombakan besar-besaran dalam sektor swasta di mana ramai pekerja telah dibuang/kehilangan kerja. Individu yang mempunyai pelan sampingan (back up plan) dapat menolong dirinya memulihkan kembali ekonomi diri/keluarganya.
 8. Perlu ada kerjasama daripada semua pihak dan perlu konsisten (jangan hangat-hangat tahi ayam sahaja!)