Sunday, July 12, 2009

PENGUMPULAN DATA

Persoalan
 • Adakah data yang kita kumpul dapat menjawab persoalan kajian?
 • Bagaimanakah kita hendak memastikan maklumat yg kita peroleh itu benar-benar memenuhi persoalan kajian?
Instrumen pengumpulan data
 • pemerhatian (dirakam dgn kamera video)
 • nota lapangan (guru dan pelajar)
 • hasil kerja pelajar
 • refleksi (guru dan pelajar)
 • temubual (dirakam dgn alat perakam audio / kamera video)
 • ujian
 • tinjauan soal selidik (untuk mengumpul data awal atau baseline data)
 • jurnal pelajar
 • komen penyelia (pensyarah atau Penolong Kanan sekolah)
Instrumen pengumpulan data untuk meningkatkan minat pelajar terhadap sesuatu topik atau subjek
 • pemerhatian (semasa sesi P&P)
 • temubual (sebelum dan selepas kaedah P&P dilaksanakan)
 • refleksi (sesi P&P yg lepas dan setelah selesai mengajar)
 • soal selidik (utk dapatkan baseline data, boleh juga dibuat selepas kaedah P&P dilakukan)
Instrumen pengumpulan data untuk meningkatkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik atau subjek
 • ujian/kuiz
 • refleksi
 • hasil kerja pelajar
 • temubual
 • pemerhatian

No comments:

Post a Comment