Sunday, July 12, 2009

PENGUMPULAN DATA

Persoalan
  • Adakah data yang kita kumpul dapat menjawab persoalan kajian?
  • Bagaimanakah kita hendak memastikan maklumat yg kita peroleh itu benar-benar memenuhi persoalan kajian?
Instrumen pengumpulan data
  • pemerhatian (dirakam dgn kamera video)
  • nota lapangan (guru dan pelajar)
  • hasil kerja pelajar
  • refleksi (guru dan pelajar)
  • temubual (dirakam dgn alat perakam audio / kamera video)
  • ujian
  • tinjauan soal selidik (untuk mengumpul data awal atau baseline data)
  • jurnal pelajar
  • komen penyelia (pensyarah atau Penolong Kanan sekolah)
Instrumen pengumpulan data untuk meningkatkan minat pelajar terhadap sesuatu topik atau subjek
  • pemerhatian (semasa sesi P&P)
  • temubual (sebelum dan selepas kaedah P&P dilaksanakan)
  • refleksi (sesi P&P yg lepas dan setelah selesai mengajar)
  • soal selidik (utk dapatkan baseline data, boleh juga dibuat selepas kaedah P&P dilakukan)
Instrumen pengumpulan data untuk meningkatkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik atau subjek
  • ujian/kuiz
  • refleksi
  • hasil kerja pelajar
  • temubual
  • pemerhatian

No comments:

Post a Comment